دربارهمرکزوکلا،کارشناسانرسمیومشاورانقوهقضائیه

«مرکزوکلا،کارشناسانرسمیومشاورانخانواده»درسال 1381 بهموجبحکممندرجدرماده 187 قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیایرانوبهموجبآئیننامهاجراییآنابلاغیدرتاریخ 1381 هجریشمسیتأسیسشد. 13/06/1381 توسطرئیسقوهقضائیه. اصلاحنظامحقوقیونظامکارشناسیرسمیبهعنوانجزءلاینفکنظامقضاییکشوربهقوهقضائیهمحولشدهاستوایجادمرکزیکیازاساسیترینگامهایدستگاهقضاییدراینراستابودهاست.

ماده 187 آییننامهاجرایی،نحوهتشکیلوارکانکانون،روندصدورپروانه،برگزاریآزمون،نظارتبرفعالیتاعضاوسایرامورکانوندرچارچوبقوانینومقرراتحاکمبرحوزههایوکالترامشخصکرد. وتخصصاینمرکزکهباتوجهبهقانونحمایتازخانوادهمصوب 1391 وآییننامهآندرزمینهارائهخدماتحقوقی،کارشناسیرسمیومشاورهحقوقیفعالیتمیکرد،صلاحیتگستردهتریدرزمینهمشاورهخانوادهپیداکرد.

اسامیبهترینوکلادریکسیستمقضایی

(بهترینوکیلکرج،وکیلکمالشهر،وکیلمحمدشهر،وکیلماهدشت،وکیلگرمدرا،وکیلآسارا)

دراینقسمتاسامیوکلایپایهیکدادگستریکهدرکرجمشغولبهکارهستندآوردهشدهاست:

درسامانهجستجویوکیلگروهوکلایآرتینقادرخواهیدبودازتخصصبهترینوکلایکرجاستفادهکردهوازبهترینوکیلمتخصصدرحوزهحقوقیخوددرکرجمشاورهبگیرید. وکلایمعرفیشدهدراینلیستیاوکیلپایهیکدادگستریکرجهستندیاوکیلپایهیکدادگستریکرج. وکلایکرجدرطیفگستردهایازپروندههایحقوقیوکیفریفعالهستند،بنابراینانتخاببهترینوکیلکرجکهدارایسابقهکاردرپروندههایموردنظرشما (کهگاهیممکناستمربوطبهمسائلغیرحقوقیباشد) بسیاردشوارخواهدبود.

شمامیتوانیدمشخصاتهروکیلرامشاهدهکنیدوازسوابقتحصیلیوسوابقشغلیآنهامطلعشویدزیراتخصصهایهروکیلدرصفحهشخصیآنهانمایشدادهمیشود. برایاینکارفقطروینامهروکیلکلیککنید. لازمبهذکراستبهدلیلعدمتاییدوتکمیلمشخصاتبرخیازوکلایمحترم،فعلاامکانمشاهدهمشخصاتآنهاوجودندارداسامیوکلایپایهیکدادگاه

گروهوکلایآرتینضمنارائهلیستکاملوکلایمتخصصکرج،انتخاببهترینوکیلکرجرابستهبهموضوعحقوقیشماتسهیلنمودهاست.

درابتدایامرتوصیهبسیاریازوکلایدادگستریایناستکهبهصورتحضورییاتلفنیباوکلایپایهیکدادگستریمشاورهحقوقیداشتهباشیدوراهحلمناسبیبرایمسائلحقوقیوکیفریخوددریافتکنید.

درلیستزیرناموکلایحقوقیکرج،وکلایکیفریکرج،وکلایخانوادهکرج،وکلادعویثبتشدهکرج،وکلایملکیکرج،وکلایدعاویتجاریکرج،وکلایطلاقکرج،وکلایدعاویاداریکرجووکلاباسایرتخصصهاآوردهشدهاست. .

درواقعگروهوکلایآرتیناینامکانرابرایشمافراهمکردهاستکهسوابقتحصیلی،رزومهکاریونتایجنظرسنجیکاربراندربارهوکلایکرجرابررسیکردهودرنهایتباتوجهبهمشکلحقوقییاکیفریخودوهزینهایکهبرایوکیلاختصاصدهید. . بهترینخدماتحقوقیرادراسرعوقتازبهترینوکیلکرجدریافتکنید.

سعیشدهاستکهوکلایعضوکانونوکلایدادگستریکهدراینفهرستدرجشدهاند،غالباًوکلایپایهیکدادگاهباشند.

ضمناًبخشقابلتوجهیازوکلایمحترممرکزمشاورانقوهقضائیهکهوکلایدرجهیکمیباشندنیزشاملمیشوند.